JoomlaWatch Stats 1.2.8_04-dev by Matej Koval

Visitors

Last Week: 69
This Month: 205
Total: 5780 

ΝΟΜΙΚΑ
Ραδιοχάρτης

Η Ελλάδα χωρίζεται σε εννέα (9) γεωγραφικές περιοχές ραδιοερασιτεχνικών διακριτικών κλήσεως οι οποίες φαίνονται στην παρακάτω εικόνα.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 13 Ιανουάριος 2009 17:57
 
Πώς γίνομαι Ραδιοερασιτέχνης;
Για να γίνει κάποιος Ραδιοερασιτέχνης θα πρέπει
 1. να αποκτήσει το πτυχίο του Ραδιοερασιτέχνη μετά από εξετάσεις.
 2. να αποκτήσει άδεια λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, αν είναι επιτυχών στις παραπάνω εξετάσεις και μετά από αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού.

 

1. Εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη:
Αρμόδια Υπηρεσία
Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία (ΑΠΥ): Η οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας που ασκεί τις αρμοδιότητες του τομέα Ε’ «Μεταφορών–Επικοινωνιών».

 

Προυποθέσεις:
Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για απόκτηση πτυχίου «κατηγορίας 1» η «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Να είναι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εφόσον είναι πολίτες άλλων χωρών, να διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα.
 • Κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις, να έχουν συμπληρωμένο το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.

 

Προετοιμασία των εξετάσεων
 • Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται από τις ΑΠΥ μία (1) φορά ανά εξάμηνο στην Ελληνική γλώσσα. Οι ΑΠΥ ανακοινώνουν έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο μέσο, την ακριβή ημερομηνία των εξετάσεων, τον τόπο και τις λοιπές λεπτομέρειες προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • Αίτηση.
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.
 • Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και την μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι: α) "είμαι μόνιμος κάτοικος ... στην οδό ..." και β) "δεν εχω υποβάλλει όμοια αίτηση σε άλλη υπηρεσία".
 • Προβλεπόμενο παράβολο 26€.
 • Φάκελος με έλασμα

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων. Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων αναρτάται στην ΑΠΥ πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις, καθώς και οι λοιπές αναγκαίες πληροφορίες.

 

 

Διαδικασία
Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών στην Ελληνική γλώσσα.
Η δοκιμασία διεξάγεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο με την χρήση εγκατεστημένου ηλεκτρονικού συστήματος εξετάσεων Ραδιοερασιτεχνών, στις ΑΠΥ.

 

 

Απαλλαγή από τις εξετάσεις των ραδιοερασιτεχνών
 • Απαλλάσσονται από κάθε είδους εξέταση οι κάτοχοι γενικού πτυχίου χειριστή ασυρμάτου του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και οι διπλωματούχοι ραδιοτηλεγραφητές Α΄ και Β΄ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού. Οι ανωτέρω μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 1» με τα σχετικά δικαιολογητικά και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η αίτηση συνοδεύεται επίσης από θεωρημένα έγγραφα που αποδεικνύουν την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στις αντίστοιχες περιπτώσεις.
 • Όσοι καταθέσουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής, κατεύθυνσης ηλεκτρονικής ή ηλεκτρολογίας ή τηλεπικοινωνιών, απαλλάσσονται από την γραπτή εξέταση στο κεφάλαιο Α΄ «Τεχνικά Θέματα». Στην περίπτωση αυτή, το ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών διαμορφώνεται ως εξής: α) για την «κατηγορία 1» δεν περιέχει τις αντίστοιχες πενήντα (50) ερωτήσεις και θεωρούνται ότι επέτυχαν στις εξετάσεις όσοι υποψήφιοι απάντησαν σωστά τουλάχιστον σε σαράντα (40) από τις πενήντα (50) υπόλοιπες ερωτήσεις. β) για την κατηγορία «εισαγωγικού επιπέδου» δεν περιέχει τις αντίστοιχες είκοσι (20) ερωτήσεις και θεωρούνται ότι επέτυχαν στις εξετάσεις όσοι υποψήφιοι απάντησαν σωστά τουλάχιστον σε εξήντα τέσσερις (64) από τις ογδόντα (80) υπόλοιπες ερωτήσεις.

 

Xορήγηση πτυχίων Pαδιοερασιτεχνών
Στους επιτυχόντες των εξετάσεων χορηγείται πτυχίο Pαδιοερασιτέχνη.

 


 

2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού:

Αρμόδια υπηρεσία
Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία (ΑΠΥ): Η οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας που ασκεί τις αρμοδιότητες του τομέα Ε’ «Μεταφορών–Επικοινωνιών»

 

Προυποθέσεις
Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κατέχει πτυχίο ραδιοερασιτέχνη.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του ν.1599/1986) με την οποία δηλώνεται ο μόνιμος χώρος εγκατάστασης του σταθμού, οι εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης αυτού και η διεύθυνση μονίμου κατοικίας.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ραδιοερασιτεχνικού πτυχίου ή πιστοποιητικού ή βεβαίωσης περί εναρμονισμένου πιστοποιητικού εξετάσεων ραδιοερασιτέχνη HAREC της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του ν.1599/1986) με την οποία δηλώνεται ότι κατά το παρελθόν δεν του έχει αφαιρεθεί άδεια ερασιτεχνικού σταθμού.
 • Δύο φωτογραφίες (υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων, για την έκδοση του πτυχίου).
 • Προβλεπόμενο παράβολο 26€.
 • Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του με την οποία παρέχεται η συναίνεσή του για την άσκηση των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων του ανηλίκου.

 

Διάρκεια ισχύος της άδειας
Η διάρκεια ισχύος των αδειών είναι δεκαετής. Οι άδειες είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ ΦΕΚ: Αρ. 1969 02 Σεπ 2011 38200/1136

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 25 Απρίλιος 2012 22:03
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 11 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 11 από 11

Login Ο.Ε.Α.DX propagation

VHF Aurora : Status
144 MHz Es in EU : Status
Today's MUF & Es : Status

Callsign finder

QRZ callsign lookup:  

Provided by qrz.com

OEA twitter

Google+

 
 
Copyright © 2024 . Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Design by webpoint.gr